Veiner Musik Aktuell

D’Veiner Musik seet den Veiner Leit en grussen Merci dei iis mat em Don enerstëtzt hon bei éisem Hämmelsmarsch.

#MERCI