Veiner Musik aktuell …

No 2 Ensembleconcerten freën mir iis, eech matzedeelen dass den 20. November 2021 d’Veiner Musik endlich rem en richtig Musikshow mat der ganzer Musik spillen wert . Dest wert als Covid-Check Event ofgehaalen gin . Den Uafank vuan der Musikshow ass um 20h15 , wi gewient am grussen Sall an der Larei .

Dir musst aer Plaatzen reservieren . Dat iwert den Tel. +352 84 92 88 (no 17h00) oder per Mail -> veinermusik@pt.lu

Mir giffen iis all freën wann rem vill Leit den Wee bei iis giffen fannen .