Veiner Musik aktuell

Fréijoorsconcert vuan der Veiner Musik

D’Veiner Musik spillt zënter eener gouder Zeit den Fréijoorsconcert dest Joor rem zu Veinen um Schlooss . Passend dozou , steet den ischten Concert 2018 ennert dem Titel OF CASTLES AND LEGENDS . Den Rendez-vous ass Sonndes , den 25. März 2018 ëm 17h00 .

… Mir giffen iis natirlich rem freen wann suvill wi miglich Leit den Wee rop ob d’Schloos giffen fannen . Et fuaren Gratis Navette vuam Parking “Schank“ bis béi d’Schlooss. Et ass secherlich ën goud Idi d’Veiner Musik an ëm super Kader lousteren ze kommen . Notiert eech den Datum an ..

.. bis dohin

Link : Veiner Schlooss


Generalversammlung 2018 

Den Comité vuan der Veiner Musik invitiert eech häerzlich op d’Generalversammlung 2018. Rendez-vous ass Freides den 6. Abrëll em 19h30 an der Salle Bessling vuan der Larei.

No der Versammlung offriert d’Musik wi gewient e Patt.

Bis dohin …

Link: Larei Veinen