Biller vuan der Veiner Musik

Fréijoorsconcert om Schlooss 02/04/2023

Wanterconcert an der Larei 2022

Fréijoorsconcert om Schlooss 10/04/2022

Musikshow an der Larei 20/11/2021

Ensembleconcert vuan der Veiner Musik om Schlooss 28/03/2021

Wanterconcert2019

Wanterconcert – Up the Mountains 24.11.2019

Concert vuan der Veiner Musik zu Déikrich om Béierfest den 19.05.2018

D’Veiner Musik beim Kleeschen den 2.12.2017 .

Concert vuan der Veiner Musik um Summerfest zu Kewenig um Schloos .